Henderson Trainingen

Opvoeden met respect

TRAININGEN PEDAGOGISCH MEDEWERKERS

De kinderopvang staat onder druk. Er is weinig financiële armslag, toch blijven de verwachtingen hoog. Kinderdagverblijven en BSO's die zich onderscheiden door kwaliteit te bieden, hebben een streepje voor. Henderson Trainingen biedt hoogwaardige trainingen, die de pedagogisch medewerkers ondersteunen in hun werk. Respectvol grenzen stellen, professioneel en invoelend omgaan met ouders, zijn enkele van de vaardigheden die de pm-ers in deze trainingen leren. De trainingen zijn altijd afwisselend en praktisch toepasbaar. De trainingen zijn enthousiast ontvangen door het werkveld en zijn zeer betaalbaar.

De trainingen van Henderson trainingen:
* zijn altijd afwisselend en praktisch toepasbaar
* worden altijd uitgevoerd door trainers met ruime ervaring in de kinderopvang
* worden altijd uitgevoerd door trainers met een pedagogische en didactische achtergrond
* zijn vrijgesteld van btw (voor beroepskrachten), dus beduidend goedkoper
* zijn inclusief een nagesprek waarin de mogelijkheden voor implementatie worden doorgenomen
* zijn geschikt voor alle medewerkers, ongeacht vooropleiding
* kunnen op maat worden aangepast aan het kennisniveau en behoeften van de pedagogisch medewerkers
* kunnen ook als workshop worden aangeboden, als kennismaking/ introductie


'Werken met baby's, werken aan welbevinden'

Het doel van de training is de pedagogisch medewerker inzicht te geven in de belangrijke rol die zij hebben bij het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Uit onderzoek komt steeds meer het beeld naar voren van baby’s als competente personen. De pedagogisch medewerker kan het contact dat de baby al uit zichzelf maakt positief ondersteunen. Er wordt geoefend met zes interactievaardigheden: het bieden van emotionele ondersteuning, het tonen van respect voor de autonomie, het bieden van structuur, praten en uitleggen (benoemen), stimuleren van de ontwikkeling en ondersteunen van interacties. De training is ontwikkeld door het NJI. Na voldoende deelname (80%) ontvangt de deelnemer een NJI- deelnamecertificaat.
Het cursusmateriaal bestaat uit het boek 'Aandacht voor baby's' (uitgever SWP) en een werkmap. De werkmap bevat achtergrondinformatie, werkbladen en oefeningen.

Duur: zes dagdelen van drie uur.
Totale studiebelasting (inclusief tussentijdse opdrachten) : 30 uur
Voor: pedagogisch medewerkers die met baby’s werken (babygroep of verticale groep
'Alles goed gedaan vandaag?' Training optimaliseren oudercontacten

Binnen de kinderopvang speelt de communicatie tussen pedagogisch medewerker en ouder een belangrijke rol. Een goed contact geeft een betere afstemming tussen ‘thuis’ en de groep. Dit voorkomt spanningen en zorgt ervoor dat het kind zich prettiger voelt op de groep. De ouder zal eerder om advies vragen. Eventuele signalen worden gemakkelijker besproken. Waar de communicatie goed verloopt hebben de ouders meer vertrouwen in de opvang en beoordelen zij de kwaliteit van de opvang hoger. Het doel van de training ‘Alles goed gegaan vandaag?’ is de communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers te optimaliseren. De pm-er leert vaardigheden waarmee zij/hij een goed contact tot stand kan brengen. Hij/zij leert vanuit observaties een overdracht te geven en signalen opmerken en benoemen. Hij/zij leert daarnaast om te gaan met klachten en hoe opvoedadvies gegeven kan worden.Na voldoende deelname (80%) ontvangt de deelnemer een deelnamecertificaat van Henderson Trainingen.
Het cursusmateriaal bestaat uit het boek 'Ouders zijn net mensen' (uitgever SWP) en een werkmap. De werkmap bevat achtergrondinformatie, werkbladen en oefeningen.

Duur: vier dagdelen van drie uur. ,br/> Totale studiebelasting (inclusief tussentijdse opdrachten) per deelnemer: 20 uur
Voor: pedagogisch medewerkers in BSO en/of KDV


'Respectvol opvoeden'

De kern van het werk van pedagogisch medewerkers is het begeleiden van de kinderen. De kunst is dat op een zodanige wijze te doen dat het het welbevinden van de kinderen ondersteunt. Het doel van de training ‘Respectvol opvoeden’ is het bevorderen van een plezierige relatie tussen pedagogisch medewerker en kind. De deelnemer leert op een respectvolle wijze in te gaan op de behoeftes van kinderen, goed te observeren en te luisteren en respectvol grenzen te stellen.

De pm-er leert vaardigheden waarmee zij/hij een respectvolle opvoeding van de kinderen kan vormgeven. Er wordt ingegaan op de mogelijkheden respectvol te zijn in houding, attitude van de pm-er en hoe hij/zij dit verbaal kan tonen.
Er wordt geoefend met de zes aspecten van interactie, alsook met communicatie-vaardigheden van onder andere dr. Thomas Gordon. Na voldoende deelname (80%) ontvangt de deelnemer een deelnamecertificaat van Henderson Trainingen.
Het cursusmateriaal bestaat uit het boek 'In Balans, opvoeden in de kinderopvang volgens de Gordonmethode' (uitgever SWP) en een werkmap. De werkmap bevat achtergrondinformatie, werkbladen en oefeningen.

Duur: vier dagdelen van drie uur.
Totale studiebelasting (inclusief tussentijdse opdrachten) per deelnemer: 20 uur
Voor: pedagogisch medewerkers in BSO en/of KDV


'Knap lastig!'

De training ‘Knap lastig!’ heeft als doel om groepsleiding werkzaam in de buitenschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang handvatten te geven zodat zij in staat zijn alle kinderen een veilige en uitdagende omgeving te bieden waarin zij hun vrije tijd na school kunnen doorbrengen, ook de kinderen die als lastig of zelfs als 'knap lastig' worden ervaren. In de training wordt vooral ingegaan op praktische mogelijkheden de kinderen te ondersteunen . Er worden handvatten gegeven om het gedrag van kinderen beter te begrijpen. Het gaat hierbij om kinderen met externaliserend en internaliserend gedrag, maar ook om ‘gewoon’ lastig gedrag, gedrag dat te beïnvloeden is door de groepsleiding. Extra handvatten worden geboden voor kinderen met AD(H)D, ASS, PPD-NOS. Deze training is ontwikkeld door de NJI. Na voldoende deelname (80%) ontvangt de deelnemer een NJI-deelnamecertificaat. Het cursusmateriaal bestaat uit het boek 'Knap Lastig!' (uitgever SWP) en een werkmap. De werkmap bevat achtergrondinformatie, werkbladen en oefeningen.


Duur: zes dagdelen van drie uur.
Totale studiebelasting (inclusief tussentijdse opdrachten) per deelnemer: 30 uur
Voor: pedagogisch medewerkers in BSO (en NSO, tussenschoolse opvang)


'Training Gordonmethode: Effectief communiceren met kinderen in de kinderopvang'

In deze intensieve training worden alle ins en outs van de respectvolle communicatie geoefend. De Gordon-communicatievaardigheden helpen de pedagogisch medewerkers om effectief en respectvol te communiceren met kinderen, ouders en collega’s. Het doel van de training is het verbeteren van de opvoeder-kindrelatie. De vaardigheden (zoals het geven van ik-boodschappen, praten zonder oordeel, actief luisteren, overschakelen, omgaan met kinderruzies) zorgen voor meer rust in de groep, meer zelfvertrouwen bij de medewerkers en meer welbevinden en zelfstandigheid bij kinderen. Doordat de training acht dagdelen in beslag neemt, wordt de medewerkers optimaal de kans geboden de genoemde vaardigheden en attitude te verwerven.
De training is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Thomas Gordon. De stichting NET is de licentiehouder van het programma. De training is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI. Na voldoende deelname (80%) ontvangt de deelnemer een deelnamecertificaat van de stichting NET. Met dit certificaat kan een deelnemer desgewenst de opleiding tot Gordontrainer volgen. Het cursusmateriaal bestaat uit het boek 'In Balans' (uitgever SWP) en werkmap (geautoriseerd door de stichting NET). De werkmap bevat achtergrondinformatie, werkbladen en oefeningen.


Duur: acht dagdelen van drie uur.
Totale studiebelasting (inclusief tussentijdse opdrachten) per deelnemer: 35 uur
Voor: pedagogisch medewerkers in KDV en BSO


Mens, erger je niet!'

In deze eenmalige workshop wordt ingegaan op de kwaliteiten van de pedagogisch medewerkers of leerkrachten. Aan de hand van het model van Ofman wordt uitgelegd hoe nauw uw kwaliteiten verbonden zijn met uw valkuilen en ergernissen. Het doel van de workshop is het vergroten van het zelfinzicht en het inzicht in anderen, waardoor betere samenwerking met collega's en ouders mogelijk is. De workshop is bij uitstek geschikt voor teams. Naast uitleg en theorie wordt vooral veel op een speelse manier geoefend.
Een echte eye-opener en een heel leuke manier om met anderen bezig te zijn. Velen voor u waren al heel enthousiast over de workshop!

Duur: één dagdeel van drie uur.
Totale studiebelasting per deelnemer: 4 uur.
Voor: pedagogisch medewerkers in KDV en BSO, leerkrachten.
Dit is een selectie van de mogelijkheden voor trainingen. Hebt u specifieke wensen of vragen, dan kunnen wij een apart aanbod verzorgen. Neemt u gerust contact op!
BOEKEN & ARTIKELEN
Nieuw verschenen:

IN ONS GEZIN
gaat alles prima (maar soms...)

IN BALANS
Opvoeden in de kinderopvang volgens Gordonmethode


GORDONVISIE:
Polderen in de opvoeding?

Soms wordt laatdunkend gedaan over het poldermodel. Dat is begrijpelijk. Ik heb ook liever helemaal mijn zin, dan slechts een beetje.

REACTIES VAN DEELNEMERS
Hi Saskia. Ik wilde je nog bericht sturen dat ik na de lezing van 7 juni jl. van diverse kanten positieve reacties heb ontvangen. Men was positief en vond vooral de interactie erg geslaagd.

PRIJZEN & DATA
onze actuele prijzen vindt u hier :